Spanielklubben reg.Midt/VestJylland

                     Generalforsamling 29.01.2019 på Skave Skole

 

Tilstede: Isabella Skovgård, Lone Stubkjær Nielsen, Bent Jensen, Helle Kristensen, Anita Overgaard, Frank Jensen, Conny Pedersen, Pia Hauge

Formanden byder velkommen

Isabella bliver valgt som dirigent

Pia vælges som referent

Bent og Lone bliver valgt til stemmeoptællere

  1. Isabella konstaterer at GF er rettidigt indvarslet og overgiver hermed ordet til formandens beretning.
  2. Efter lidt begyndervanskeligheder har bestyrelsen fundet sine roller og egne ben at stå på. Så det må konstateres at samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt.

Det har været et godt træningsår og der har i årets løb været afholdt to dressur- og apporterins-prøver med fin tilslutning. Der har været en god stemning til begge prøver. Det har været veltilrettelagte prøver med veloplagte prøvedeltagere og dommere.

Der er blevet ryddet op på træningsarealet, agilityredskaberne er blevet malet, der er klippet træer og buske og klubhuset et blevet brugbart til regionens medlemmer. Meget af dette arbejde er gjort med hjælp fra regionens trænere og medlemmer. Bestyrelsen takker for denne hjælp.

Med hensyn til 2019 er der planlagt et skue i maj måned og der er forud for dette et antal gange med ringtræning for spanielklubbens medlemmer. Der er desuden fastlagt Stor prøvedag d. 4.september og det er planen at der evt. skal være dressurprøve i forbindelse med afslutning af dressurtræningen.

Der er planlagt en aktivitetsdag i juni hvor alle er velkomne til at komme og se hvilke aktiviteter regionen udbyder.

Vi har et ønske om at udvide antallet af trænere og vil arbejde på at finde personer som kunne have lyst til at gå ind i det arbejde.

Conny efterlyser nye og gode indslag til SpanielNyt (klubbladet). Formanden takker for et godt samarbejde i 2018.

Formandens beretning blev godkendt

  1. Kassereren fremlægger årets regnskab. Regnskabet er revideret og godkendt af Revisor Morten Jensen.

Der har været en del nye investeringer bl.a. til inventar og elvarme til klubhuset, elmaster, maling til ag.redskaber mv. ligesom der er investeret i dummyer, vildt og fugle til træning. Indtægter fra træning på forskellige hold har gjort at vi har et pænt overskud på årsregnskabet på 19.797 kr. pr. 31.12.2019.

Der var et enkelt forståelsesspørgsmål i forbindelse med regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

  1. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem, (Anita og Pia modtager genvalg) samt 2 suppleanter og en revisor.

Isabella Skovgård og Paw Kristensen (havde pga. ferie sendt skriftligt tilsagn) ville stille op til bestyrelsespost. Paw Kristensen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem og Isabella Kristensen blev 1. suppleant.

  1. Morten ønsker genvalg og Bent Jensen er valgt til revisorsuppleant.
  2. Under evt. påtaler Helle at der har været manglende information om at nøgler til klubhus og redskabsskur ikke hænger hvor de plejer da hun bl.a i forbindelse med reparation af elmaster samt aflæsning af elmåler måtte køre hjem for at hente nøgler til at lukke op ind til elmåler. Conny beklager misforståelsen og begrunder med at alle bestyrelsesmedlemmer og trænere har nøgler til klubhus og redskabsskur og derfor har bestyrelsen besluttet at den eneste nøgle der skal hænge er nøglen til træningsarealet. Vi må så finde en løsning med hensyn til aflæsning af el eller reparation af elmaster mv.  Conny opfordrer til at vi til det kommende skue melder vore egne hunde til.

Der vil før skuet være 4 gange med ringtræning.

Vi har lagt vores workshop d. 5. – 6. juni

Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende møde hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede

Isabella takker for god ro og orden

 

 

Pia Hauge                                                                                            Conny Pedersen

Referent og Kassér                                                                              Formand

Referat af Generalforsamling 2018

Referat fra Ordinær Generalforsamling i Spanielklubben Region Midt/Vestjylland 2018

Der blev afholdt ordinær Generalforsamling i Spanielklubben Region Midt/Vestjylland onsdag d. 24.01.2018 kl. 19:00 på Skave Skole, Viborgvej 203, 7500 Holstebro

Der var 9 fremmødte medlemmer til Generalforsamlingen. Formand Inge Sandbæk indledte med at byde alle fremmødte velkomne til Regionens Generalforsamling

 

Generalforsamling

1. Valg af ordstyrer. Anita Overgaard blev valgt som ordstyrer

 

2. Valg af referent. Pia Hauge blev valg til referent

 

3.Valg af stemmetæller. Anita Overgaard og Paw Kristensen

 

4.Formandens Beretning.

Der blev afholdt trimmekursus i Vembhallen i februar med et pænt fremmøde og efterfølgende ringtræning.

Der blev efterfølgende afholdt skue i Vembhallen med 24 fremmødte hunde. Bjarne Sørensen meldte forfald og i stedet trådte Helle Bekker til som dommer. Efter det ordinære skue var der konkurrence om Byens hund og der var stor tilslutning til dette arrangement som Lisbeth i samarbejde med byens dyrlæge bedømte. 

Forårets prøver blev aflyst da der var manglende tilslutning til dette arrangement.

Efterårets Prøver blev afholdt med 12 fremmødte hunde og førere. Kim Andersen stod som dommer for dette arrangement.

Der blev afholdt en julegåtur ved Vesterhavet med efterfølgende suppe. Her var 14 hunde med førere mødt frem til et hyggeligt træf.

Der er indkøbt ny låge med kodelås og hegn til træningspladsen i Holstebro, ligesom der er blevet ryddet op på pladsen. 

Bestyrelsen har indkøbt jakker med logo på, da udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde afholdes af medlemmerne selv.

Helle har fået en ny hjælpetræner Tina Ulsøe, Finn er fortsat træner for Agility.

Der arbejdes på at få opstartet ny træningsplads i Silkeborg. Dette har været et ønske fra tidligere år men desværre blev tovholderen, Henning Andersen for dette projekt ramt af sygdom. Det vil blive forsøgt at blive genoptaget med Pia og Frank som tovholdere og trænere forhåbentligt med hjælp fra tidligere tovholder.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget

 5.   Kassereren kunne berette at der har været et pænt overskud på 4409 kr. Dette dels pga skuet som gav et pænt overskud på 2037 kr.  Træningsaktiviteterne er den største indtægtkilde med et overskud på ca 16. 000 kr. Der har været en del større udgifter i form af Indkøb af rosetter, låge og hegn, samt jakker til bestyrelsen.

Kassererens beretning  og det fremlagte regnskab blev enstemmigt vedtaget

 

6.  Indkomne forslag. Der er ikke kommet nye forslag

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Inge og Morten modtager ikke genvalg,

Anita Overgaard, Ditte Ensig, Conny Pedersen og Frank Jensen meldte sig som kandidater. Ditte Engsig, Conny Pedersen og Frank Jensen blev efter stemmeoptælling valgt til bestyrelsen.

Suppleanter :  1. suppleant blev Anita Overgaard, 2.suppleant blev Inge Sandbæk

8. Valg af revisor. Laila Crafack ønskede ikke genvalg. Morten Jensen blev valgt som ny revisor


9. Under eventuelt lovede Morten og Bent at finde nye prøvedatoer.

Der blev spurgt til hvorfor der var flere ikke-spanielrelaterede racer som deltog i træning. Inge forklarede at der er for få spanielrace og derfor er der truffet beslutning om at lade andre racer deltage i træningen. Klubben vil prøve at satse på at få dressur og jagt træning målrettet spanielracernes hvalpe og unghunde. Der snakkes om hvorvidt prisen har noget at sige. Andre klubber tager 400 kr. til lydighedskurser hvor vi tager 650 kr. Det bør overvejes om vi skal nedsætte prisen for at optimere jagt og lydighedsdelen

Holder, Rosetter og rød løber til skuer ligger i Vembhallen. Hvor kan de evt opbevares?

Generalforsamlingen blev enstemmigt vedtaget

Anita Overgaard afsluttede Generalforsamlingen og takkede for god ro og orden


  Inge Sandbæk Kristensen                                     Pia Hauge

     Formand                                                            Kasser