Generalforsamling 2018

Spanielklubben Region Midt/Vestjylland

Generalforsamling d. 24.01.2018

Der afholdes ordinær Generalforsamling kl. 19.00 på Skave skole, Viborgvej 203, 7500 Holstebro

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Valg af Stemmetællere
  4. Formandens Beretning
  5. Kasererens Beretning
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

Lisbeth Westphal Christensen afgik som formand for bestyrelsen i Maj 2017 og ny formand blev Inge Sandbæk

Frank Jensen indtrådte i bestyrelsen

Inge Sandbæk er på valg og genopstiller ikke.

Morten Jensen er på valg og genopstiller ikke

Revisor Laila Crafack ønsker ikke genvalg

Der skal vælges 2 nye suppleanter

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes

 

Vedtagelse og valg på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

Det af ordstyreren godkendte referat samt meddelelse af regionsbetyrelsens sammensætning og konstituering skal senest 14 dage efter generalforsamlingen sendes til Spanielklubbens Bestyrelse. Regionsbestyrelsen offentliggør derudover sammensætning og konstituering i medlemsbladet

Venlig hilsen Bestyrelsen